За нас

Историческа справка

На  01.09.1921 година  на гара Драгоман се открива  прогимназия . Това се налага от увеличаването на селището, поради заселването на бежанци след сръбската окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. Училището е трикласно и се помещава  в частната къща на Милан Аначков.

През 1931 година то става районна прогимназия. На 15.09.1938 г. учениците се преместват в новопостроена училищна сграда, която се ползва и днес . На 02.06.1939 година училището учредява за патрон безсмъртния поет-революционер Христо Ботев. През 1971 година влиза в експлоатация новопостроена част от още 6 класни стаи.

От  1974 година училището е обявено за ЕСПУ/Единно средно политехническо училище/. Закупува се ново обзавеждане и се подобрява материално – техническата база.

През 1989 година то е обявено за СОУ/Средно общообразователно училище/. От 1994 г. в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се подготвят два випуска по специалностите банково дело и  митническо комисионерство. През 1997 година се открива втора училищна сграда на ул.“Васил Левски“ в която се обучават учениците от първи до четвърти клас.

От 2004 г. в гимназиалния етап на СОУ “Христо Ботев” е утвърден учебен план с технологичен профил – туризъм. През 2008 година по проект на Община Драгоман  и МРРБ старата училищна сграда е ремонтирана. От 2009 година СОУ “Христо Ботев” е единствено на територията на община Драгоман и е със статут на защитено училище.